Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

svátost smíření

Co je to svátost smíření, nebo-li zpověď?

Ježíš Kristus ve své církvi ustanovil svátost pokání, aby věřící, kteří po křestním obmytí hříchů znovu do hříchů upadnou, opět nabyli milosti a došli smíření s Bohem.

Křesťan je připojen ke Kristu a přičleněn ke společenství církve, aby spolupracoval na spáse světa. Když se Kristu, církvi a svému poslání vzdaluje, hřeší. Hříchem škodí sobě, protože se odvrací od zdroje dobra, a škodí církvi, protože ji poskvrňuje a oslabuje.

Hřeší těžce, jedná-li proti Bohu a řádu, který Bůh dal, vědomě, dobrovolně a v závažné věci. Chybí-li hříšnému skutku některá z uvedených složek, hřeší lehce. Těžký hřích spojení s Kristem a církví přerušuje, lehký narušuje. Těžký hřích Boží život v člověku usmrcuje, lehký v různé míře zraňuje. Hříchy člověka, který se upřímně snaží žít ve spojení s Kristem, bývají lehké. Když však nedbá na hříchy lehké, narušení a zranění nakonec vedou k hříchům těžkým.

Duch Svatý vede hřešícího křesťana k pokání - smíření. Při něm Duch Svatý obnovuje původní vztah křesťana k Bohu a k společenství církve.

Křesťan se smíření otevírá tím, že hříchů lituje, zříká se jich a touží po intenzívnějším životě s Bohem a církví.

Křesťan se snaží žít v duchu pokání stále. Staletí osvědčila trojici kajících skutků: sebezápor, skutky zbožnosti, skutky lásky

Svátost smíření má tyto části:

1. Lítost 

2. Vyznání (zpověď)

3. Kající skutek (zadostiučinění)

4. Rozhřešení

Po zpovědi poděkujeme Bohu za milost smíření.

Kdo zhřešil těžce, má se bez odkladu s hlubodou lítostí obrátit k Bohu a co nejdříve vykonat svátost smíření.

Myšlenky před zpytováním svědomí

Např:

Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mě dokonale. Voláš mě, abych zkoumal svůj život před tebou a poznal se tak, jak mě znáš a vidíš ty. Tvůj Syn Ježíš Kristus mi svým lidským životem ukázal, jak mám žít já, který nesu jeho jméno - křesťan. Osvěť svým Duchem můj rozum, abych se poznal. Dotkni se mého srdce, abych svých hříchů litoval. Daruj mi statečnost a pokoru, abych se upřímně vyznal. Pohni mou vůlí, abych svá předsevzetí dokázal uskutečnit. Dej mi nadšení pro spravedlnost a dobro.

 Zpovědní zrcadlo

Podle Desatera

1. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem

Je můj každodenní život projevem živé víry, naděje a lásky? - Nebyl jsem lhostejný ve víře? - Nezapíral jsem svou víru? - Nepodléhal jsem pochybnostem? - Staral jsem se o přiměřené vzdělání ve věcech víry? - Nevěřil jsem pověrám? - Nepodléhal jsem zoufalství? - Nezanedbával jsem denní modlitbu? - Nemodlil jsem se bezmyšlenkovitě?

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

Nemluvil jsem lehkovážně nebo posměšně o Bohu a věcech víry? - Neurážel jsem Boha v hněvu nebo v zoufalství? - Nevyslovoval jsem zbytečně jméno Boží a jména svatých? - Neklel jsem? - Nepřísahal jsem lehkovážně nebo křivě?

3. Pomni, abys den sváteční světil.

Nevynechal jsem svou vinou nedělní a sváteční bohoslužby? - Nepřicházel jsem do kostela pozdě? - Účastnil jsem se bohoslužeb vždy pozorně? - Nevyhýbal jsem se z lhostejnosti přijímání eucharistie? - Neporušil jsem nedělní klid a zotavení zbytečnou těžkou prací? - Zachoval jsem přikázání o roční zpovědi a velikonočním přijímání?

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

Povinnosti k rodičům (nedospělé nebo dosud závislé děti mají vůči rodičům kromě uvedených pravidel také závazek poslušnosti): Nebyl jsem k rodičům nelaskavý, drzý, nevděčný? - Poskytoval jsem jim ochotně svou pomoc? - Nezapomínal jsem na ně?

Povinnosti rodičů: Věnoval jsem denně potřebný čas svým dětem? - Nezanedbával jsem jejich výchovu ke skromnosti, přiměřené kázni a sebeovládání? - Byl jsem při ukládání trestů umírněný a spravedlivý? - Seznamoval jsem je se zásadami víry a vedl je ke křesťanskému životu? - Staral jsem se o včasné, správné a postupné poučování svých dětí v oblasti pohlavního života? - Snažil jsem se, abychom ve výchovných zásadách postupovali jednotně? -  Neřešili jsme manželské nebo rodičovské spory před dětmi? - Respektoval jsem přiměřenou svobodu dospívajících nebo dospělých dětí?

Povinnosti k spolupracovníkům: Respektoval jsem autoritu představených? - Pamatoval jsem, že při vší úctě k nadřízeným je třeba více poslouchat Boha než lidi? - Nebyl jsem nespravedlivý k podřízeným?

5. Nezabiješ.

Nedával jsem svůj život lehkomyslně do nebezpečí? - Nepoškozoval jsem svoje zdraví (alkohol, drogy, přepínání sil)? - Zachoval jsem postní předpisy? - Nevydal jsem do nebezpečí život a zdaví svých bližních? - Neřídil jsem dopravní prostředek pod vlivem alkoholu? - Netrápil jsem své okolí náladovostí nebo mstivostí? - Neměl jsem s někým neústupné hádky, spory, rvačky? - Neubližoval jsem nadávkami, vyhrožováním? - Neživil jsem v sobě nenávist? - Uměl jsem odpustit? - Respektoval jsem osobní důstojnost partnera v manželství? - Netrápil jsem ho žárlivostí? - Udělal jsem si pro něho i pro rodinu čas? - Pomáhal jsem mu podle potřeby v domácnosti? - Nezabýval jsem se vražednými nebo sebevražednými myšlenkami? - Nezničil jsem klíčící život nebo nebyl jsem na tom spoluvinen? - Nesváděl jsem druhé k hříchu? - Nedával jsem pohoršení?

6. Nesesmilníš.

9. Nepožádáš manželky bližního svého

Vím v oblasti tělesné lásky všechno, co potřebuji? - Umím o těchto věcech myslet a mluvit ukázněně a s úctou? - Nehřešil jsem neslušnými řečmi a uvolněným chováním? - Nezneužíval jsem pohlavního pudu (cizoložství, pohlavní styk  mimo manželství, sebeukájení)? - Vyhýbal jsem se blízké příležitosti k hříchu?

Mezi manžely: Pečoval jsem o to, aby náš intimní manželský život byl společně prožitou radostí a prohloubením lásky? - Nebyl jsem sobecký a hrubý? - Neodmítal jsem ze sobeckých důvodů děti? - Žiji v manželství uzavřeném před církví?

7. Nepokradeš.

10. Nepožádáš statku bližního svého.

Neukradl jsem něco? - Vrátil jsem nebo nahradil jsem majetek nepoctivě získaný? - Nepožadoval jsem přemrštěnou cenu za svou práci, za nedostatkové zboží? - Vrátil jsem vypůjčené peníze, věci? - Nepoškodil jsem cizí věci? - Zacházel jsem se svěřenými věcmi šetrně a hospodárně? - Plním závazky vůči druhým? - Nebyl jsem lakomý? - Nebyl jsem marnotratný, rozhazovačný? - Pracuji v zaměstnání poctivě? - Nezáviděl jsem?

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

Nelhal jsem? - Neuškodil jsem někomu nepravdivým svědectvím nebo tím, že jsem svědectví odmítl? - Nepodváděl jsem? - Nesnažil jsem se někoho oklamat svou přetvářkou? - Nebyl jsem pyšný a ješitný? - Nepomlouval jsem? - Odvolal jsem své pomluvy? - Neubližoval jsem anonymními dopisy? - Zachoval jsem svěřené tajemství? - Dodržel jsem dané slovo? - Neztrpčoval jsem bližnímu život bezohlednými řečmi o jeho chybách, zbytečným posuzováním? - Nelichotil jsem neupřímně?

Myšlenky k lítosti a předsevzetí

Např:

Bože, lituji všech svých hříchů. Zasloužil jsem za ně trest, ale ty mi nabízíš svou lásku. Je mi líto mých provinění, protože jsem tě jimi urážel. Chci se bránit hříchu a vyhýbat se i příležitosti k němu. Svěřuji ti lidi, kterým jsem ublížil. Bože, buď milostiv mě hříšnému. Dej mi sílu a veď mě. Můj Ježíši, milosrdenství. (převzato z kancionálu)

Zpovídání v Brně

POZOR, ZMĚNY!!!

Postupně budu doplňovat

Brno-sv. Tomáš , zpovídá se v neděli během všech mší a ve všední dny během večerní mše. Kostel je ve všední den otevřený od 17.00 - 

Brno-kapucíni -

NE : 5.50-6,50                       8,00-11,00                            16,15-17,45

PO-SO: 5,50-6,40                                                              16,15-17,45

 

Brno-sv. Augustin

ÚT-PÁ:                                                                                  17,30-18,00

 

Brno sv. Jakub

PO-PÁ:      7,30-8,30                                                          18,30-19,30

SO:            7,30-8,30                                                          18,30-19,30

 

Brno-Jezuité

PO-PÁ:                                            11,30-12,10

                                                         11,30-12,10

 

Brno-Grohova

PO-PÁ:     6,30-6,45                                                                          19,00-19,45

ČT:

SO:           7,30-8,00

 

Brno-minoriti

PO-SO:        9,30-10,30                           15,00-16,00

 

Brno-Petrov

PO,ST,PÁ,SO:                                         17,15-17,30

ÚT:                                                            18,15-18,30

ČT:                                                            16,00-17,00                               

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.