Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

MILES JESU

Kdo jsou Miles Jesu?

+Ave Cor Mariae

 

Miles Jesu 

Úřední název: „Bojující synové a dcery Neposkvrněného srdce  Naší Panny Marie ve Zjevení Páně“

 

Logo je tvořeno čtyřmi dlaněmi – dvěma mužskými a dvěma ženskými – liší se od sebe tvarem a odstínem, který reprezentuje rasy. Tyto dlaně jsou propojeny ve tvaru Neposkvrněného srdce Mariina a poukazují na jednotu naší rodiny jakoby ve středu Mariina srdce. V Jejím srdci je Ježíš, kterého miluje nejvíc. Ruce jsou v pohybu, jsou dynamické a vyjadřují zapálenou, neúnavnou a podnikavou duši věrného vojáka. Tři koruny vyjadřují tajemství Zjevené Páně. Tři body na každé koruně vyjadřují Trojici a dvě tečky vyjadřují božskou a lidskou Kristovu podstatu. Pod vyobrazením je pozdrav: „Ave Cor Mariae“ (Zdrávo buď srdce Mariino), což pochází z klaretinské tradice. Nalevo je meč a hvězda: hvězda Zjevení a meč Božího Slova.

 

Miles Jesu je „Církevní rodina zasvěceného života

Miles Jesu – (z latiny – „voják Ježíšův“) je forma zasvěceného života v církvi pro laiky, známá jako Církevní rodina zasvěceného života. Sám Svatý Otec neustále takové způsoby zasvěceného života propaguje jako to, co bylo pro potřeby dnešní doby zvláštním způsobem inspirováno Duchem svatým. Miles Jesu vedou dynamičtí katolíci – laikové, protože role laiků, aby mohli pozitivně prokatolicky ovlivňovat společnost, vyžaduje schopnost vést a odvahu.

Miles Jesu vzniklo 12. ledna 1964 v kapli Neposkvrněného srdce Panny Marie v Cursillo centre, v Arizoně v USA. Zakladatelem je klaretinský kněz Alphonsus Maria Duran.

Říkáme o sobě, že jsme rodina víry, protože členy jsou jak muži tak ženy, laikové i kněží, lidé žijící v celibátu, manželství, ovdovělí i svobodní, všichni spojeni jako velká rodina pod vedením jednoho Generálního ředitele. Miles Jesu má dvě větve: mužskou, kde jsou kněží a laici; a ženskou.

Domus – členové žijící ve společných Domech křesťanské formace Miles Jesu a skládají sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Domů křesťanské formace je více než ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Mladí lidé sem mohou přicházet a strávit zde nějakou dobu, aby rozpoznali své povolání.

Zasvěcené osoby žijí pouze z dobrodiní druhých a jako misionáři jsou vysílání do nejrůznějších zemí světa.

Vinculum – jsou ženatí, vdané, svobodní a svobodné, vdovy a vdovci a žijí ve svých domovech. Latinské slovo „vinculum“ znamená „pouto“

 

Miles Jesu má velmi široký apoštolát, vznikající na základě potřeb dané země. Pracujeme s mladými ( duchovní cvičení pro rozpoznání povolání, aktivity pro mladé, v některých zemí sirotčince, školy, …). Konáme prolife akce, staráme se o bezdomovce, pečujeme o staré nemocné nebo o drogově závislé. Pořádáme misie pro zájemce. Zvláště pak mužská větev uskutečňuje lékařské misie, ….Apoštolát je velmi široký neboť posláním Miles Jesu je vštěpovat nejrůznějšími způsoby katolické ideály a cíle lidem ve světe pro rozšíření království Krista, a tak Ho postavit do centra celého lidského života. Usilovně pracujeme, aby každý objevil své základní povolání – svatost, proto pracujeme pro spásu lidí a světa. Snažíme ukázat světu Boží lásku a vznešenost. Jsme plně oddání Papeži a učení katolické církve.

 

VÍTEJTE DO VINCULA MILES JESU

Členové Vincula Miles Jesu jsou ženatí či vdané, svobodní i ovdovělí členové, kteří žijí ve svých domovech.

"Vinculum" znamená latinsky ,pouto,. To znamená, že je zde pouto jednoty myšlení i jednání uprostřed rozdílnosti našich členů. Čím silnější je pouto, tím efektivnější se stává Miles Jesu duchovně i v apoštolátu jako nástroj v bezvýhradné službě církvi.

Komunita Miles Jesu poskytuje základní principy, aby umožnila svým členům žít jejich katolickou víru efektivněji ve svých domovech i na pracovních místech.

V Miles Jesu se snažíme být svatými - být hrdinskými apoštoly.

Říkáme "snažíme se", protože duchovní život a laický apoštolát jsou velmi náročné. Chápeme, že zdánlivě světská zaměstnání, která zaujímáme buď ve svém domově nebo na pracovním místě, jsou cestou, jakou chce Bůh, abychom posvětili naše životy i životy ostatních kolem nás.

Členové Vincula plní zvláštní funkci v našem Institutu tím, že přináší Boha lidem, kteří jej jinak neslyší ani nevidí. Tím, že žijí svou katolickou víru ve svém každodenním živoě, využívají své talenty a schopnosti, které jim dal Bůh, k zápasu o spásu duší.

Každý z nás může pomoci ke spáse mnoha duším, počínaje svou vlastní. To je cíl Miles Jesu, obnovení všech věcí v Ježíši Kristu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

Doposud má Miles Jesu 9 biskupů, kteří se připojili k naší Mezinárodní Rodině Víry. Každý z nich je váženým členem naší Rodiny víry a podílí se na vizi a charismatu Miles Jesu: podpora posvěcení a apoštolátu laiků; absolutní věrnost svatému otci a oficiálnímu učení katolické církve; hluboká a něžná oddanost Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; a zvláště vyjímečná láska a úcta k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti.

Jestliže nejste členy Vincula a upoutala vás naše spiritualita a charisma, o kterém jste se dočetli na těchto stránkách, prosím přijměte to jako pozvání k vyplnění přihlášky a připojte se k naší Rodině Víry Miles Jesu.

Více informací:

  • Setkání Vincula
  • Duchovní obnovy Vincula
  • Ženy Nejsvětější svátosti
  • Pomoc s apoštolátem
  • Publikace Miles Jesu
  • Evangelizace Zlatými kartičkami
  • Stravování chudých
  • Rodinný život a vzdělání
  • Jednota křesťanů
  • Pro-life aktivity Miles Jesu

Volejte, navštivte nás nebo pište na adresu:

Miles Jesu, Kamenná 59, 639 00, tel: 543 215 265, 604 541 018

č. účtu: 1160220277/0100

e-mail: brnoladies@milesjesu.com

 

Apoštol ve své profesi

Ing. Paul Murphy, M.J. (1939-1976)

Neobyčejný v obyčejném

Paul Murphy, jeden z prvních členů Miles Jesu, složil slib chudoby, čistoty a poslušnosti 25.prosince 1966. Paul Murphy byl úspěšný architekt ve Phoenixu v Arizoně. Každý, kdo ho lpotkal, viděl zářící příklad opravdovského křesťanského života přes všechny svody světa. Aniž by si toho byli jeho kolegové vědomi, dal všechno své nadání Bohu a Panně Marii. Toto jeho odevzdání se vždy ukazovalo ve všech jeho slovech a skutcích a lidé věděli, že "na něm bylo cosi zvláštního". Paul upadl den po štědrém večeru 1975 (v devátém výročí jeho slibů) do komatu a 10. února 1976, večer na svátek Panny Marie Lurdské, umítá. Bylo mu třicet šest let.

Všechny náboženské instituce prošly obdobím mnoha problémů, neporozumění a těžkostí, zvláště brzy po svém založení, a taky Miles Jesu prožívali těžké chvíle. Ostatně když děláme něco pro království Boží, nemůže tomu být jinak. A to jsou okamžiky, kdy se ukáže velikost duše.

Při jedné z takových příležitostí jsem Paula postavil před tuto skutečnost: "Paule, musíme se vyrovnat se skutečností, že jediní, kdo zůstanou v Miles Jesu, budeš ty, tvůj bratr a já. Paulova odpověď byla jasná, pevná a radostná. Řekl: "Otče, nejsem tady kvůli počtu, ani kvůli jakémukoli člověku. Jsem tady kvůli Bohu a i kdyby jsme ty a já jediní zůstali, nebyl by v tom pro mě rozdíl." To byla reakce velké duše.

Paul byl velice veselý a šťasný člověk a dovedl činit i druhé šťastnými - byl v něm skutečný "duch veselí". měl zvláštní dar pro vyprávění vtipů a byl schopen vytvořit prakticky z čehokoli vtipnou poznámku.

Jednou v červenci jsme spolu byli v Avile ve Španělsku. Sloužil jsem mši svatou a měli jsme meditaci v kostele kláštera Vtělení, kde se sv. Tereza stala řádovou sestrou a později představenou. Avila je velice studená a i v létě se kostel, který byl příliš velký, moc neohřál. Byli jsme v kostele dvě hodiny a když jsme vycházeli ven, Paul řekl: "Vím, na co sv. Tereza umřela." Naivně jsem se zeptal: "Na co?" Paul odpověděl: "Zmrzla!" (Nesmál se sv. Tereze, protože měl velkou úctu k posvátným věem a ke svatým.) Byl schopen vidět na všem legrační stránku.

Dokonce i na svou nemoc reagoval Paul vesele. Když mu doktor řekl, že má mozkový nádor, Paulova odpověď byla: " To je určitě čokoládový bonbón, který se mě zarazil v mozku." Doktor byl překvapený a myslel, že Paul blouzní. Přes všechnu bolest a zadržování slz jsem se musel smát. Doktor mu to řekl znovu a Paul odpověděl stejně. Tak jsem musel doktorovi vysvětlit: " To řekl, prozože si pořád utahujeme z toho, jak má rád čokoládové bonbóny." I v nemoci dovedl dělat vtipy, brát věci s klidem a smát se. Tu noc, co Paul upadl do komatu, se nás doktor ptal, jestli má pocit hořkosti vůči Bohu nebo bližnímu, kvůli své nemoci. Oba jeho bratři i já jsme odpověděli, že nemá pocit hořkosti vůči nikomu a tím méně vůči Bohu.

Ať vám Paulův život slouží jako povzbuzení a příklad k následování Krista. Je to jasná výzva, abyste žili pro Krista v dnešním světě. Je to možné, jak Paul Murphy prokázal. Ať vás Paulův příklad posilní, abyste dokázali dělat to samé.

THDr. P. Alphonsus M. Duran, M.J.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.